مجموعه: اطلاعيه ها
تاریخ انتشار 29 آذر 1394 تعداد بازدید: 784
چاپ

گزارش گردهمائی سالیانه گروه کوهنوردی چکاد اصفهان

آدینه 27 آذر ماه 1394

دبیر جلسه : آقای محمود روحانی       منشی جلسه : زهرا کاویانی                 تعداد حضار : 39 نفر               

جلسه ساعت 8 صبح اعلام شده بود . با آمدن افراد جلسه در ساعت 8:30 رسمیت یافت . ابتدا آقای محمود روحانی فصل اول اساسنامه که در خصوص مقدمه و هدف از تشکیل گروه چکاد بود را از روی اساسنامه قرائت کردند سپس موارد مورد بحث در جلسه گردهمائی را مطرح کردند که شامل :

1- قرائت بند انتخابات اساسنامه    2-رأی گیری و انتخاب هیئت مدیره جدید    3-پیشنهاد اصلاح اساسنامه و به رأی گذاری آن

سپس  با قرائت وظائف هر کدام از کمیته ها از روی اساسنامه از مسئول آن کمیته خواستند تا گزارش عملکرد یکساله خویش را به مجمع ارائه دهند. کمیته های گروه  شامل سرپرست گروه ،  کمیته اجرائی ، کمیته فنی ، کمیته مالی ، کمیته تبلیغات و بازرس است . پس پایان گزارش عملکرد هیئت مدیره از  کمیته غار نوردی  و مسئولین  حفظ محیط زیست کوهستان و   سایت خواستند تا  عملکرد یکساله خود را به گروه ارائه دهند . سپس نوبت انتقادات و پیشنهادات اعضای گروه نسبت به عملکرد هیئت مدیره و گروه شد که بخوبی انجام گردید . پس از آن پشنهادات در خصوص تغییرات اساسنامه گروه بود که تصویب شد ماده 18-4 اساسنامه در خصوص وظایف کمیته تبلیغات که بند ( ج ) آن تبلیغات در سطح کشور است تغییر یابد به اداره فضاهای مجازی مصوب هیئت مدیره وقت .

ساعت11:05  بود که تنفس اعلام شد و از اعضاء پذیرائی بعمل آمد و مجدد ساعت 11:25 جلسه ادامه پیدا کرد . ابتدا آقای مهر علی یک کلیپ از عکسهای سالهای گذشته گروه تهیه کرده بودند که نمایش دادند و دوستان یاد ایام و تجدید خاطرات کردند . پس از تشکر از ایشان ابتدا از تعدادی از دوستان تقدیر بعمل آمد و با تقدیر نامه از آنها تشکر  کردند .  

زمان رای گیری برای انتخاب هیئت مدیره جدید شد .

ضمن تشکر از زحمات هیئت مدیره قبل انتخابات به خوبی انجام شد و افراد زیر به سمت هیئت مدیره جدید انتخاب گردیدند :

سرپرست گروه :آقای امیر مصلحی (با 20 رای در رقابت با آقای روحانی با 19 رای )

کمیته اجرائی :آقای هادی فوقانی ( با 28 رأی از 39 رأی )

کمیته فنی :آقای سعید عابدینی ( با اکثریت آرا )

کمیته مالی :پرویز سلیمانی ( با اکثریت آرا )

کمیته تبلیغات  :خانم زهرا کاویانی  ( با 21 رای در رقابت با آقای مهرعلی با 18 رای )

بازرس : آقای بهروز محمدی  ( با 21 رای در رقابت با آقایان مهرعلی و پاشازاده و خانم فراهانی  )

با اتمام انتخابات هیئت مدیره جلسه ساعت 12:30 آدینه 27 آذر ماه 94 به پایان رسید .