نگارش یافته توسط Super User مجموعه: مطالب آموزشی
تاریخ انتشار 17 مهر 1390 تعداد بازدید: 1715
چاپ

فهرست نشريات، جزوات ونقشه ها

رديف

عنوان

ناشر

زمان انتشار

كد

ملاحظات

الف-نشريات:خبرنامه ها،فصل نامه ها،گاهنامه ها و مجلات

1

آذر جوان تبريز شماره 12

گروه كوهنوردي آذر جوان تبريز

زمستان 88

349

 

2

آرش كمانگير شماره 9

گروه كوهنوردي آرش كمانگير بابل

زمستان 88

347

 

3

آرمان شماره 3

گروه كوهنوردي آناهيتا کنگاور

بهار 70

74

 

4

آرین شماره های 2 و 3 و 4

گروه كوهنوردي آرین اصفهان

86 و 88

311 و 318 و 341

 

5

آموزش جغرافيا  - رشد شماره هاي 32تا37

وزارت آموزش پرورش -تاليف کتب

71 تا 74

145 تا 150

 

6

آواي دماوند شماره هاي 23و24و29و32تا35و(39 و40)و44تا47و48

باشگاه کوهنوردي دماوند

68 تا 79

36تا42و  174و175و 195و196و 203و221

شماره 34 دو نسخه

7

آوای دنا شماره 2

هيات کوهنوردي کهکيلويه و بويراحمد

اسفند  71

31

 

8

آواي لجور شماره هاي 1و(2و3)

هيات کوهنوردي اراک

69 و 70

114 و 115

 

9

اخلمد شماره 4

دکتر فريبرز فيروزي

پائيز 72

62

ويژه  گرمازدگي-2نسخه

10

اسپيلت شماره های 1 و 2 و3 و 5

باشگاه کوهنوردي اسپيلت

85 تا 87

303 و 312 و 315 و 329

 

11

انجمن(گاهنامه)شماره هاي 1تا3و13 و 14

انجمن کوهنوردان ايران

79 و 80و 85 و 86

205و224و 227و295 و 325

 

12

اوج شماره هاي 3تا5و(6و7)و8و(10و11)و(12و13)

گروه کوهنوردي تهران

70 تا 72

43 تا  49

 

13

اورست 77 - شماره هاي 2تا5و (7و8)

فدراسيون کوهنوردي

79 تا81

198و208و 220و229و 239

شماره هاي 2و4 دو نسخه و شماره(7و8) سه نسخه

14

بابک شماره هاي 1تا4

گروه كوهنوردي بابک همدان

72 تا 77

130 تا 132و 173

شماره 2 سه نسخه

15

بولتن شماره 5

گروه كوهنوردي استقلال شيراز

ارديبهشت 71

30

 

16

بهمن شماره هاي 4تا8

گروه كوهنوردي آرش سنندج

71تا 74

89 تا93

 

17

پيام هلال شماره هاي 93تا95

جمعيت هلال احمر

83

272تا274

 

18

پژواک شماره 4

گروه كوهنوردي آناهيتا کنگاور

مهر 71

67

 

19

پيک آلپ  شماره 1و6

گروه كوهنوردي آلپ تبريز

74و82

34و258

 

20

پيک کوهستان شماره 1

گروه كوهنوردي هرم تبريز

بهار 72

22

 

21

پيک کوهستان شماره 1

هيات كوهنوردي استان تهران

تابستان 73

142

 

22

پيک همراه کوهستان شماره 3

بهرام جعفري

81

234

2 نسخه

23

تلاش شماره هاي 3 و 4

گروه كوهنوردي سه کل کرمانشاه

70 و 71

68 و  69

 

24

جو پار شماره 13

هيات كوهنوردي استان کرمان

بهار 72

66

 

25

جهان بين شماره 2

هيات کوهنوردي استان چهار محال و بختياري

بهمن 82

263

ويژه نامه صعود سراسري زرد كوه

26

چکاد شماره هاي  1تا3

کميته کوهنوردي جهاد دانشگاهي تهران

73تا79

151 و 152و 222

 

27

چکاد شماره هاي  1تا5

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

71تا 75

8 تا 12

 

28

حضور سبز شماره  2

شبكه NGOهاي زيست محيطي

78

200

 

29

خبرنامه آرش شماره هاي 5و6

گروه کوهنوردان آرش

71 و 72

95و 96

 

30

خبرنامه انجمن حفظ محيط كوهستان شماره هاي 2و6تا9

انجمن حفظ محيط کوهستان

77تا79

190و209تا 211و242

 

31

خبرنامه فدراسيون کوهنوردي شماره هاي11تا14و(15و16)

فدراسيون کوهنوردي

71 تا 73

109 تا 113

شماره(15و16)2نسخه

32

دانشکده کوهستان شماره هاي 1و3و4

گروه كوهنوردي دانشگاه آزاد بجنورد

71 تا 72

13 تا 15

 

33

دنا شماره 6

گروه كوهنوردي استقلال شيراز

72

78

 

34

راهبران رضوي - شماره 26

راه و ترابري خراسان رضوي

اسفند 87

335

 

35

سفر ( ماه نامه ) شماره های 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 20

همايون ذرقاني

85 تا 88

305 و 313و 314 و 319 و 324 و 330  و 339 و 342 و 344

 

36

شقايق شماره هاي 1و2و4

گروه كوهنوردي شقايق کرج

73تا80

16و85و228

 

37

شل مران شماره هاي 1 و 2

گروه كوهنوردي آناهيتا کنگاور

69

75 و 76

 

38

صلح سبز(فصل نامه)شماره هاي 1و(2و3) و(4و5)و6و7

جبهه سبز ايران

78تا80

182و199و 217و225و 230

 

39

طبيعت و کوهنوردي شماره هاي 1و2و3

گروه كوهنوردي عاليان اصفهان

77 و 80و 85

59 و 219 و 300

 

40

فراز ( فصل نامه ) شماره 1

گروه كوهنوردي فراز شهرکرد

86

316

 

41

فصلنامه شماره 1

گروه كوهنوردي برق سراب

زمستان 74

26

 

42

قطب سوم شماره هاي 1تا10

گروه كوهنوردي طبيعت دوست شيراز

69 تا 73

117 تا 126

 

43

کوله پشتي شماره 3

انجمن كوهنوردي دانشجويان دانشگاه اصفهان

اسفند 85

302

 

44

کوه(فصل نامه) شماره هاي 1و (2و3)و 4تا20و22تا 64

دكترحسن صالحي مقدم

74 تا 90

161 تا 172و 179تا181و 191تا194و 216و223و 226و232و 236تا238و 252تا256و 262و275تا 277و280تا 283و290و 291و294و 298و301و 308و317و 320و 323 و 328 و 332 و 336 و 337 و 340 و 343 و 345 و 348 و 350 و 352 , 353 , 354 , 358 و 359 و

شماره 23 همراه با ويژه نامه دوچرخه

45

کوهيار شماره 2

گروه كوهياران پارس شيراز

73

63

 

46

گام شماره 4

گروه كوهنوردي شباب غرب

76

80

 

47

گاهنامه آرش شماره هاي 8و9و11

گروه کوهنوردان آرش

70تا75

94و97و98

 

48

گاهنامه شماره 1

خانه کوهنوردان تبريز

72

35

 

49

گاهنامه شماره 1

گروه كوهنوردي بانوان پويا-تبريز

زمستان 81

251

 

50

گردش  شماره هاي (3و4)و(5و6)و(9و10)و(11و12)و13تا16و(17و18)

سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان

70 به بعد

153و153مكرر و 154 تا 160

 

51

ماهنامه فرهنگي-خبري شماره 19

کانون کوهنوردان باختران

مرداد 68

77

 

52

مجله جوانان امروز-شماره 1203

مؤسسه اطلاعات

شهريور 69

1

2 نسخه

53

محيط زيست شماره  2

سازمان حفاظت محيط زيست

تابستان 76

142

 

54

محيط كوهستان شماره هاي 1تا17

انجمن حفظ محيط کوهستان

84 تا 89

285تا287و 292و296و 297و306و 307و321و 322 و 326 و 327 و 333 و 338 و  346 و 351 و 356

 

55

مدرسه کوهستان شماره 1

انجمن كوهنوردي اداره کل آموزش و پرورش اراک

69

79

2 نسخه

56

نيزوا شماره هاي(1تا4)و5

گروه كوهنوردي نيزوا- سمنان

84

288و289

 

57

ويژه نامه شماره هاي 7 و  9

گروه كوهنوردي آموزش کاد شيراز

71 و 73

70 و 88

"ورزش-قلب-تندرستي"و "الفباي غارنوردي"

58

هرم شماره هاي 3و5و7تا9و11و12

گروه كوهنوردي هرم تبريز

68 تا 71

2 تا 7و3a

 

ب-جزوات

1

آئين نامه مسابقات

فدراسيون کوهنوردي

73

108

 

2

آموزش فني ابتدائي

هيأت كوهنوردي آلومينيوم اراك

تير 72

50

2 نسخه

3

اساسنامه گروه كوهنوردي چکاد کوهستان اصفهان

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

84

141

آخرين بازنگري

4

اصول کلي و عمومي فارماکولوژي پرستاري

نا مشخص

نا مشخص

134

 

5

اصول کمکهاي اوليه پزشکي

آموزش بهداشت اصفهان

آذر 60

138

 

6

اكوسيستم كوهستان

انجمن حفظ محيط کوهستان

81

270

 

7

امداد  درکوه

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

نا مشخص

135

2 نسخه

8

انتخاب دوچرخه کوهستان

امير حسين صالحي جم

نا مشخص

21

 

9

اورژانسهاي کوهنوردي

دکتر مويد علويان

نا مشخص

133

بخشي از كتاب اورژانس هاي طب داخلي

10

چرا كوه ها اهميت دارند؟

انجمن حفظ محيط کوهستان

تابستان 79

268

 

11

چکونه با کوهنوردي قلبي سالم داشته باشيم

دکتر عباس عطاري

75

82

 

12

چند مطلب زيست محيطي روز-1

گروه كوهنوردي چکاد  اصفهان

90

355

گزينشي از منابع مختلف

13

چند مطلب زيست محيطي روز-2

گروه كوهنوردي چکاد  اصفهان

90

357

گزينشي از منابع مختلف

14

درباره محيط زيست

حفاظت محيط زيست اصفهان

78

215

 

15

درس کمک هاي اوليه

سپاه اصفهان

نا مشخص

136

 

16

دستورالعمل برگزاري دوره ها و مسابقات

كميته كوهپيمايي فدراسيون کوهنوردي

دي82

260

 

17

دستورالعمل برگزاري دوره ها و مسابقات

كميته كوهنوردي فدراسيون کوهنوردي

دي82

261

 

18

ديواره هاي مصنوعي

شرکت ايران کوهرو

72

32

 

19

راهپيمايي در کوهستان

فدراسيون کوهنوردي

نا مشخص

19

 

20

راهنماي برگ شناسايي و معرفي قلل

فدراسيون کوهنوردي

قبل از انقلاب

129

 

21

ريسکي تضميمانه( جزوه ترجمه شده )

ناشر انگليسي

نا مشخص

56

گذري بر آمار حوادث ورزشي انگلستان

22

سال بين المللي كوهها(2002) در ايران

انجمن حفظ محيط کوهستان

81

271

 

23

شرح وظايف کميته هاي کوهنوردی،صعودهاي ورزشي، کوه پيمايي و گل گشت

هيات کوهنوردي استان اصفهان

83

265

 

24

شكار

سازمان حفاظت محيط زيست

78

284

 

25

طرح درجه بندي کوههاي ايران

گروه کوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان / کيهان زرين نقش

پائيز 81

240

 

26

فرم مشخصات اعضاء افتخاري

جمعيت هلال احمر

80

249

 

27

كاتالوگ فارسي 2007 تجهیزات کوهنوردی petzl

شركت PETZL

86

310

 

28

كاتالوگ فارسي 2006 طناب Beal

شركت Beal

85

299

 

29

كاتالوگ فارسي 2007 طناب Beal

شركت Beal

86

309

 

30

كارآموزي سنگنوردي

كميته كوهنوردي فدراسيون کوهنوردي

شهريور 84

293

 

31

کرامپون

هيات کوهنوردي آذربايجان شرقي

بهار 77

29

 

32

کمکهاي اوليه در کوهستان

هيات کوهنوردي استان اصفهان

71

137

2 نسخه

33

کمکهای اوليه در کوهنوردی

گروه کوهنوردي کرکس بانوان وابسته به باريج اسانس كاشان

82

257

 

34

کوه گرفتگي و درمان آن

نا مشخص

نا مشخص

139

 

35

مباني ساختار تشکيلات کوهنوردي

کانون کوهنوردان کرمانشاه

76

178

 

36

مروري بر گره ها و برخي تكنيك ها

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

زمستان 78

334

 

37

مشاركت، منابع طبيعي و كوهستان

انجمن حفظ محيط کوهستان

83

269

 

38

مقررارت حاکم بر رقابتهاي صعود

فدراسيون کوهنوردي

71

127

 

ج-گزارش ها ، معرفي مناطق

1

اورست بيس کمپ

پارك ملي ساگارماتا

2001

235

نقشه لوکلا به کمپ اصلي

2

پناهگاه حيات وحش قميشلو

اداره کل حفاظت محيط زيست اصفهان

75

27

2 نسخه

3

پيک آلپ-ويژه هرم داغ

گروه كوهنوردي آلپ تبريز

اسفند 74

33

 

4

پيمايش دماوند- علم کوه

باشگاه کوهنوردي دماوند

78

197

 

5

جاذبه هاي تاريخي و گردشگري بجنورد

سازمان ايرانگردي

80

218

 

6

چشمه سارهاي اصفهان

محمد تقي هاشم زاده

بهار 81

233

 

7

حاشيه کوير ( اردستان , زواره و..)

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

زمستان 81

250

 

8

ديواره هاي کوه صفه

خانه کوهنوردان کرمانشاه

فروردين 76

28

 

9

صعود زمستاني قله زردکوه

هيات کوهنوردي نيروي هوايي ارتش

بهمن 64

23

2 نسخه

10

صعود زمستاني قله هفت تنان

گروه كوهنوردي راسخ اصفهان

بهمن 66

54

 

11

صعود زنجييره اي خط الراس دماوند-سيالان

هيات کوهنوردي کارگران استان تهران

79

206

 

12

صعود گرده كوشش

بابك شمشيري

73

53

در ديواره هاي جنوب شرقي پازن پير دنا

13

غار پراو

کانون کوهنوردان كرمانشاه

70

64

 

14

قله مترهورن

گروه کوهنوردان آرش

نا مشخص

25

 

15

قله مک کاينلي

گروه کوهنوردان آرش

نا مشخص

24

 

16

گذری به منطقه شکار ممنوع کرکس

سازمان حفاظت محيط زيست

بهمن 78

244

 

17

گشايش مسير داريوش

کانون کوهنوردان کرمانشاه

خرداد 75

52

در ديواره بيستون

18

مجموعه مسيرهای ديواره پليس راه

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

پاييز 82

259

12 نسخه

19

مجموعه مسيرهای ديواره پليس راه ( ويرايش 87 )

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

مهر 87

331

7 نسخه

20

محيط زيست استان اصفهان و منابع آلوده کننده آن

سازمان حفاظت محيط زيست

زمستان 73

248

 

21

معرفي "مدرسه سنگ"

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

ارديبهشت 81

245

 

22

معرفي چند مسير

گروه كوهنوردي چکاد كوهستان اصفهان

77

140

 

23

نگاهي به سراب

شوراي اسلامي سراب

تير 78

176

ويژه اولين صعود سراسري سبلان از سراب

24

ويژه نامه سهند

گروه كوهنوردي هرم تبريز

تير 71

61

 

25

ويژه نامه هيماليا

هيات کوهنوردي آذربايجان شرقي

بهار 77

57

 

د-ياد نامه ها ، سالنامه ها

1

برنامه های اجرا شده گروه كوهنوردي راسخ اصفهان در نيمه اول سال 70

گروه كوهنوردي راسخ اصفهان

70

58

 

2

بزرگترين صعود سراسري به قله دماوند

فدراسيون کوهنوردي

73

73

 

3

بولتن گروه کوهنوردي طلوع

گروه كوهنوردي طلوع كرمانشاه

آبان 78

247

 

4

پيام سبز

جمعيت حمايت از منابع طبيعي و محيط زيست

پائيز 81

241

 

5

تاراز

گروه كوهنوردي انديشه شهرکرد

پائيز 75

86

 

6

تقويم ورزشي کوهنوردي

هيات کوهنوردي استان اصفهان

تابستان 83

266

2 نسخه

7

سالنامه بزقوش شماره هاي 1و2و6وشماره سال 85

هيأت كوهنوردي  سراب

75 و 77و 82 و 85

51و55و264 و 304

 

8

سالنامه مهربان

هيأت كوهنوردي مهربان

73

18

 

9

سالنامه گروه كوهنوردي بهداري تبريز

گروه كوهنوردي بهداري تبريز

بهمن 68

20

 

10

سالنامه ياران شماره 6

گروه کوهنوردي ياران همدان

ارديبهشت 83

267

 

12

کوهنامه خانه كوهنوردان كرمانشاه

خانه کوهنوردان کرمانشاه

74 و 75

60 و 81

 

13

کوهنامه صفه

هيات کوهنوردي استان اصفهان

71 تا 75

83 و 84و177

 

14

گاهنامه پراو

کانون کوهنوردان کرمانشاه

79

204

 

15

گلچين

گروه كوهنوردي واعظي زاده کرمان

پائيز 73

87

 

16

ليست فعاليتهاي خانه کوهنوردان کرمانشاه در سال 71

خانه کوهنوردان کرمانشاه

71

72

 

17

معرفي گروه كوهنوردي آقايان آفتاب

گروه كوهنوردي آفتاب- شاهين شهر

83

279

 

18

معرفي گروه كوهنوردي بانوان آفتاب

گروه كوهنوردي آفتاب- شاهين شهر

83

278

 

19

ورزش نصف جهان

تربيت بدني اصفهان

77

212و213

 

20

ويژه نامه دومين گردهمايي زيست محيط کوهستان

كميته حفاظت محيط كوهستان

دي 76

144

 

21

ويژه نامه صحبتي با کوهياران

انجمن کوهنوردي دانشگاه صنعتي اصفهان

78

201

 

22

ويژه نامه نمايشگاه عكس و كتاب

هيات کوهنوردي آذربايجان شرقي

73

71

 

23

يادبود صعود قله سبلان

گروه كوهنوردي آلپ تبريز

مرداد 71

17

 

24

ياد نامه نجاتعلي حيدريان

گروه كوهنوردي آناهيتا کنگاور

73

65

 

ه-نشريات و جزوات به زبانهاي خارجي

1

برشور اسكي

Vamos

1994

105

آلماني

2

برشور كفش

Hanmag;Zamberlan

1993

104و106

آلماني

3

برشور كوله و كيسه خواب

Grey wolf

نا مشخص

103

آلماني

4

برشور كيسه خواب

Vaude;cocoon

نا مشخص

99,101

آلماني

5

برشور لباس

Mammut

1994

107

آلماني

6

NATIONALGEOGRAPHIC NO.147,150,151,153,169 174,190

National Geographic

96-1975

183تا189

 

7

UP AND UP NO.1

SCARPA

نا مشخص

100

کفش-آلماني

8

WORLD NO.2

UIAA

1998

102

انگليسي

و-نقشه ها

1

آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل

گيتاشناسي

نا مشخص

9-202

 

2

استان اردبيل

گيتاشناسي

نا مشخص

10-202

 

3

استان خوزستان

گيتاشناسي

نا مشخص

11-202

 

4

استان زنجان

گيتاشناسي

نا مشخص

20-202

 

5

استان فارس و شهر شيراز

گيتاشناسي

نا مشخص

3-202

 

6

استان هرمزگان و شهر بندرعباس

گيتاشناسي

نا مشخص

17-202

 

7

البرز مركزي( قسمتي از استان تهران )

گيتاشناسي

نا مشخص

28-202

 

8

تركمن صحرا و دشت گرگان

گيتاشناسي

نا مشخص

19-202

 

9

تهران هراز

گيتاشناسي

نا مشخص

21-202

 

10

راهنماي البرز شرقي( سمنان )

گيتاشناسي

نا مشخص

8-202

 

11

راهنماي البرز غربي( گيلان )

گيتاشناسي

نا مشخص

12-202

 

12

راهنماي راه هاي استان آذربايجان شرقي

گيتاشناسي

نا مشخص

30-202

 

13

راهنماي صعود قلل البرز غربي

كانون كوهنوردي جهاد دانشگاه تهران

نا مشخص

7-202

 

14

راهنماي صعود قله هاي البرز مركزي

گيتاشناسي

نا مشخص

22-202

 

15

راهنماي گردشگري استان و شهر همدان

سازمان ايران گردي و جهان گردي همدان

نا مشخص

16-202

 

16

راه هاي استان اصفهان( جديد )

گيتاشناسي

نا مشخص

2-202

 

17

راه هاي استان اصفهان( قديم )

گيتاشناسي

نا مشخص

1-202

 

18

راه هاي استان خراسان

گيتاشناسي

نا مشخص

5-202

 

19

راه هاي استان سيستان و بلوچستان

گيتاشناسي

نا مشخص

4-202

 

20

راه هاي استان كردستان

گيتاشناسي

نا مشخص

13-202

 

21

راه هاي استان مركزي

گيتاشناسي

نا مشخص

14-202

 

22

راه هاي استان همدان

گيتاشناسي

نا مشخص

15-202

 

23

راه هاي ايلام(استان و شهر)

گيتاشناسي

نا مشخص

18-202

 

24

زيست گاه ها و حيات وحش مهم استان سمنان

گيتاشناسي

نا مشخص

29-202

 

25

سياحتي استان كردستان

گيتاشناسي

نا مشخص

24-202

 

26

سياحتي استان مركزي

گيتاشناسي

نا مشخص

25-202

 

27

سياحتي استان هاي مازندران و گلستان

گيتاشناسي

نا مشخص

23-202

 

28

سياحتي سيستان( زابل )

گيتاشناسي

نا مشخص

27-202

 

29

سياحتي كهكيلويه و بويراحمد

گيتاشناسي

نا مشخص

26-202

 

30

كركس

نقش كوه

نا مشخص

31-202

 

31

كوه هاي زاگرس(استان لرستان)

گيتاشناسي

نا مشخص

6-202